Sans Silence VII [Varese, Xenakis, Messiaen]

Varese

1) Ameriques
2) Ionisation

Xenakis

3) Eonta [part one]
4) Nuits
5) Akea
6) Metastasis
7) Diamorphoses

Messiaen

8) Neumes Rhythmiques
Soundcloud